Back

    Copyright info


    Restricted rights. Except for agreed Internet operational purposes, no part of this
    publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any
    form or by any means, electronic, mechanical, recording, or otherwise, without prior
    permission of H3D on behalf of the copyright holders. Any use of this material to
    target advertising or similar activities is explicitly forbidden and will be prosecuted.
    H3D requests to be notified of any such activities or suspicions thereof. 

    Alle Rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veelvoudigd,
    opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige
    vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieŽn,
    opnamen of andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van H3D.
    Elk gebruik van dit materiaal ten behoeve van reclame en of activiteiten van gelijke
    strekking is expliciet verboden en zal juridisch worden vervolgd. H3D  wil een ieder 
    verzoeken om dergelijke activiteiten of een verdenking mij hiervan te melden.

 

   

    H3D.nl  November 5 2005